Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Doorcy – ZAKELIJKE AFNEMERS

1. Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing wanneer u gebruik maakt van of een bestelling plaats via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken zodat u ze op een later moment terug kunt lezen.

2. Definities

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voowaarden

Bestelling

Aanbod van Klant aan Doorcy tot het doen leveren van Producten

Klant

Een (rechts)persoon die handelt binnen zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteit, die een Overeenkomst aangaat met Doorcy en/of zich geregistreerd heeft op de Website;

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Doorcy en Klant ter zake de (ver)koop en levering van de Producten die mondeling wordt gesloten;

Producten

Alle producten die door Doorcy worden verkocht;

Doorcy

De besloten vennootschap Doorcy B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (5215 MN) ‘s-Hertogenbosch, aan de Weegschaal10a, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 86911619 en handelend onder de naam Doorcy;

Website

De Website van Doorcy te weten www.doorcy.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

   1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten waarbij Doorcy Producten aan Klant verkoopt en levert.
   2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
   3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Totstandkoming Overeenkomst

   1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Doorcy zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven. Doorcy is nimmer verplicht een Bestelling van Klant te aanvaarden en/of uit te voeren.
   2. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij een offerte of uiting anders vermeldt.
   3. Een Overeenkomst tussen Doorcy en Klant komt tot stand op het moment dat Doorcy de Bestelling van Klant aanvaardt. 
   4. Indien blijkt dat bij de aanvaarding van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Doorcy het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

5. Prijzen en informatie

  1. De door Doorcy gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen die vermeld zijn op de Website, tenzij Doorcy en Klant schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. Alle vermelde prijzen op de Website en in ander van Doorcy afkomstig informatiemateriaal zijn exclusief BTW en, tenzij op de Website anders staat vermeld, exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De prijzen gelden voor een levering exclusief arbeidskosten.
  3. Doorcy heeft het recht om de overeengekomen prijzen voor levering dan wel licentie te verhogen op grond van verhogingen van inkoopprijzen, arbeidstarieven en/of tarieven van de producten en/of toeslagen op de heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
  4. Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met en door Doorcy op basis van het vorige lid kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en/of tarieven en deze verhoging meer dan 5% bedraagt, is Klant gerechtigd binnen 8 dagen na bedoelde kennisgeving van Doorcy ter zake de prijswijziging de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen dan wel de Bestelling te annuleren tegen de in de kennisgeving genoemde datum.
  5. Indien er verzendkosten worden gerekend komen deze voor rekening van Klant en zal dit duidelijk, tijdig en voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
  6. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Doorcy kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Doorcy afkomstig informatiemateriaal zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
  7. Doorcy kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

6. Levering en leveringstermijnen 

  1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Doorcy kenbaar heeft gemaakt.
  2. Doorcy is gerechtigd de Producten in deelleveringen te leveren.
  3. Alle door Doorcy genoemde en/of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld, doch zijn nimmer bindend. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Doorcy niet in verzuim. Bij overschrijding van enige termijn zal Doorcy de Producten zo spoedig mogelijk alsnog aan Klant leveren.
  4. Het risico van verlies of beschadiging van Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Klant over op het moment waarop deze aan Klant zijn afgeleverd op de overeengekomen afleveradres.
  5. De Producten worden (af)geleverd direct over de drempel van het overeengekomen afleveradres, tenzij anders is overeengekomen. Indien de Klant weigert de Producten aldaar in ontvangst te nemen, dan komen de daardoor ontstane kosten voor rekening van de Klant en gaat desalniettemin het risico op dat moment over op de Klant.

7. Reclameren & (non) conformiteit

   1. Doorcy staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
   2. Klant kan aanspraak maken op de door de producent van de Producten geboden fabrieksgarantie.
   3. Klant is verplicht binnen 5 werkdagen na aflevering van de Producten te controleren of de afgeleverde Producten geen uitwendige gebreken vertonen en overeenstemmen met de omschrijving op de pakbon. Indien Klant niet binnen 10 werkdagen melding heeft gemaakt van discrepantie tussen de afgeleverde producten en de omschrijving op de pakbon en/of uitwendige gebreken, worden de omschrijving van de pakbon en de afgeleverde Producten geacht met elkaar overeen te stemmen naar aard en aantal en de afgeleverde Producten door Klant onvoorwaardelijk te zijn aanvaard. 
   4. Indien Klant van mening is dat de Producten niet de eigenschappen bezitten die de Klant op grond van de Overeenkomst mocht verwachten, dient Klant dit direct nadat hij de eventuele discrepantie heeft vastgesteld of redelijkerwijs had kunnen vaststellen, aan Doorcy schriftelijk mede te delen.
   5. Indien Klant (tijdig) melding maakt van een eventuele discrepantie tussen de geleverde producten en hetgeen Klant redelijkerwijs op grond van de Overeenkomst mocht verwachten, zal Doorcy deze melding schriftelijk bevestigen aan Klant. Doorcy zal ter zake zo spoedig mogelijk in overleg treden met Klant en het nodige onderzoek verrichten, waarbij Klant Doorcy  in de gelegenheid dient de stellen de eventuele discrepantie vast te (laten) stellen nadat de melding bij Doorcy bekend geworden is.
   6. Reclameren geeft aan Klant niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.
   7. Indien Doorcy een reclamatie gegrond acht, zal Doorcy naar haar keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken Producten betalen of de betrokken Producten gratis vervangen.
   8. Indien Klant de Producten geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt, verwerkt of doorgeleverd en/of na het verstrijken van de periode van 1 maand na aflevering van de Producten, vervalt het recht om te reclameren en/of schadevergoeding.

8. Retourzendingen

   1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Doorcy is Doorcy niet verplicht retourzendingen van Klant te accepteren.
   2. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van Klant. Het in ontvangst nemen van retourzendingen betekent in geen geval erkenning door Doorcy van de door Klant opgegeven grond voor retourzending. 
   3. De directe kosten voor het retour zenden van het Product komen voor rekening van Klant.

9. Betaling 

   1. Klant dient alle facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders is overeengekomen. Doorcy is gerechtigd aan Klant per deellevering een factuur te sturen.
   2. Alle kosten verband houdende met de betaling, waaronder tevens begrepen het eventueel verschaffen van zekerheid, komen voor rekening van Klant.
   3. Indien Klant nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Doorcy de vordering uit handen geven, in welk geval Klant tevens gehouden is tot vergoeding van buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. De buitengerechtelijke incassokosten die Doorcy moet maken in geval van niet tijdige betaling door koper bedragen 15% van het verschuldigde bedrag over de eerste €2.500,00 van de vordering, 10% over de volgende €2.500,00 van de vordering, 5% over de volgende €5.000,00 van de vordering, 1% over de volgende €190.000,00 van de vordering en 0,5% over het meerdere van de vordering met een maximum van €6.775,00. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen te allen tijde nooit minder dan €40,00.
   4. Klant is nimmer gerechtigd (pretense) vordering(en) op Doorcy te verrekenen met schulden aan Doorcy.
   5. Indien Klant het bedrag van de factuur betwist, dient hij zijn bezwaren binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan Doorcy mee te delen op straffe van verval van het recht om te reclameren. 
   6. Transacties welke met Creditcard worden gedaan, worden direct belast.

10. Eigendomsvoorbehoud. 

  1. Alle aan Klant geleverde Producten blijven eigendom van Doorcy totdat alle bedragen die Klant verschuldigd is voor de geleverde producten, alsmede de in artikel 5 bedoelde bedragen volledig aan Doorcy zijn voldaan. De eigendom van de aan Klant geleverde en te leveren Producten wordt tevens door Doorcy voorbehouden voor alle eventueel toekomstige vorderingen op Klant uit hoofde van verkoop en levering van Producten.
  2. Indien Klant als wederverkoper optreedt, mag Klant de Producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Doorcy doorverkopen en leveren, doch uitsluitend voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. 
  3. Klant zal op eerste verzoek van Doorcy voldoende zekerheid stellen voor de volledige nakoming van al zijn (betalings)verplichtingen jegens Doorcy.
  4. Klant dient Doorcy terstond te berichten indien:
   1. derden aanspraken of pogingen doen om onder Doorcy eigendomsvoorbehoud vallende Producten in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen of anderszins rechten op deze Producten doen gelden;
   2. (voorlopige) surséance van betaling of een schuldenregeling door Klant wordt aangevraagd of verleend of enige (betalings)regeling met de schuldeisers van Klant wordt getroffen, of 
   3. het faillissement van Klant wordt aangevraagd of Klant failliet wordt verklaard.
 1. Klant geeft aan Doorcy toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de normale werktijden van Klant) de ruimte(n), waar zich de Producten bevinden, te betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de Producten in zijn bezit te krijgen en mee te nemen.
 2. Klant dient voor eigen rekening de onder het eigendomsvoorbehoud van Doorcy vallende Producten naar behoren tegen normale bedrijfsrisico’s verzekeren.
 3. Zolang Doorcy nog een eigendomsvoorbehoud op de Producten heeft, kan Klant de Producten niet tot meerdere zekerheid aan derden verpanden of op een andere wijze bezwaren.

11. Wijze van verhandeling

   1. Klant is verplicht de Producten uitsluitend in originele, van Doorcy afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat te verhandelen. Het is Klant evenwel toegestaan om de producten die in een grootverpakking zijn aangeleverd individueel te verhandelen mits de individuele Producten in originele en van Doorcy afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat worden verhandeld.

12. Aansprakelijkheid

  1. De totale aansprakelijkheid van Doorcy wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de prijs (excl. BTW) van het betreffende Product.
  2. De aansprakelijkheid van Doorcy voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Klant, schade wegens overschrijding van een termijn of zaakschade bestaande uit vernietiging, beschadiging of verlies van zaken die door Klant worden gebruikt in de normale uitoefening van een beroep of bedrijf is uitgesloten.
  3. Aansprakelijkheid van Doorcy wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Doorcy binnen 14 dagen nadat zij op de hoogte van de tekortkoming is gekomen, deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Doorcy ook na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
  4. Voorwaarde voor het bestaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade, binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Doorcy meldt.
  5. Klant vrijwaart Doorcy voor alle aanspraken van derden (waaronder eindgebruikers van de door Doorcy geleverde Producten) ter zake van schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van Klant zou blijven indien de betreffende derde de Klant zou aanspreken.
  6. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Doorcy zich ter uitvoering van de Overeenkomst bedient.
 1. Doorcy is nimmer gehouden producten gelijk aan Producten die onder eerder gesloten overeenkomsten aan Klant zijn geleverd te leveren, doch zal Klant op eerste verzoek adviseren omtrent soortgelijke producten indien de gevraagde Producten niet kunnen worden geleverd.

13. Overmacht

   1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Doorcy. Wanneer een overmachtsituatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn.

14. Beëindiging

   1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.
   2. Doorcy kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Klant al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Doorcy zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. De verschuldigde bedragen worden daarbij terstond opeisbaar.
   3. Indien Klant op het moment van ontbinding respectievelijk beëindiging van de Overeenkomst als bedoeld in lid 1 en lid 2 van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan worden gemaakt, tenzij Doorcy ten aanzien van die prestaties wezenlijk in verzuim is. Bedragen die Doorcy voor de ontbinding respectievelijk beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 
   4. Ingeval van nietigheid van één of meer bepalingen uit een tussen Doorcy en Klant geldende rechtsbetrekking danwel in deze Algemene Voorwaarden zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15. Toepasselijk recht en geschillen

   1. De Overeenkomsten tussen Doorcy en Klant worden beheerst door Nederlands recht.
   2. Alle geschillen welke tussen Doorcy en Klant mochten ontstaan voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) een tussen Doorcy en Klant gesloten Overeenkomst, alsmede in verband met deze Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch (rechtbank Oost-Brabant).

16. Contactgegevens

 • Doorcy
 • Weegschaal 10a
 • 5215 MN, ‘s-Hertogenbosch
 • Tel: 085-0482 639
 • E-mail: info@doorcy.nl

 

‘s-Hertogenbosch, maart 2024